Legislativa
Tisk článku

Legislativa spojená s chovem včel

Legislativa spojená s chovem včel     K zahájení včelaření nepotřebujeme žádné zvláštní povolení. Ale stejně jako jiné obory lidské činnosti jsou regulovány zákony, nařízeními a vyhláškami, u včelaření tomu není jinak. Nejdůležitější je pro nás včelaře Veterinární zákon. Podle tohoto zákona je včela charakterizována jako hospodářské zvíře a každý chovatel, tedy i včelař, musí být podle tohoto zákona řádně registrován. Registrace se provádí u Českomoravské společnosti chovatelů, kde na základě žádosti obdržíte číslo chovatele a číslo stanoviště, které budete potřebovat k mnoha dalším činnostem a úkonům. Formulář je uveden ZDE (nebo pod článkem jako příloha) a odešle ho buď poštou na adresu: 

Českomoravská společnost chovatelů a.s.,
Benešovská 123
252 09 Hradištko

nebo na e-mail:

uevcely@cmsch.cz

     Druhou povinností je nahlášení stanoviště včelstev na příslušný Obecní úřad v jehož katastru jsou včelstva umístěna nejpozději do konce února konkrétního roku. Nové umístění stanovišť včelstev včetně kočovných se oznamuje alespoň pět dnů před jejich přemístěním. Toto hlášení je důležité především pro pěstitele provádějící postřiky zemědělských plodin, kteří jsou naopak povinni se na obecních úřadech informovat o umístění včelstev v okruhu 5 km od ošetřovaných pozemků a sdělit všem chovatelům přesný den a hodinu provádění postřiků (což se v mnoha případech bohužel neděje). Včelařům pak nezbývá, než úly před aplikací postřiku na nezbytně nutnou dobu uzavřít, aby nedošlo k otravě jejich včel. Tato povinnost je upravena v ust. § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění a ust. § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin. Formulář k tomuto hlášení naleznete ve formátu PDF ZDE (nebo pod článkem jako příloha). Včelstva nebo oddělky bychom vždy měli nakupovat pouze od známého včelaře nebo z uznaného chovu a prodávající by nám měl vždy doložit potvrzení o zdravotním stavu prodávaného včelstva. Na převoz koupených včelstev či oddělků potřebujete veterinární atest. Pro přesun mimo kraj je zapotřebí "Veterinární osvědčení k přemístění zvířete" - vydává jej Krajská (Okresní) veterinární správa místa původu zvířete. Další podmínky pro přesuny včelstev mohou být uvedeny v "Mimořádných veterinárních opatřeních" Státní veterinární správy z důvodu výskytu nebezpečné nákazy (varroázy, moru včelího plodu, ...).

Nejedná se však jen o povinnosti, které včelař má při začátku včelaření. Každoročně je včelař dále povinen:

  • do 15. září nahlásit stav počtu chovaných včelstev na ČMSCH (je to konečný počet včelstev ke dni 1. září připravených na zimování)
  • pro každé stanoviště vést registr stanoviště, ve kterém eviduje počet včelstev, veškeré změny, přemístění, úhyny, kontroly atd. (Zákon 154/2000 Sb.a vyhláška MZe 357/2001 Sb.)

     Další věcí je stejně jako z každé jiné výdělečné činnosti povinnost platit daň. Zdanění včelařství se řídí zákonem číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud je včelaření vedeno jako podnikání, řídí se § 7 uvedeného zákona. Ve většině případů ale včelaři do této kategorie nespadají - přesto jejich včelstva podléhají dani z příjmu (§ 10 odst. 3 "ostatní příjmy"). Pokud počet včelstev u včelaře nepřekročí 60, považuje se za příjem z jednoho včelstva částka 500 Kč, a tedy do částky 30.000 Kč ročně jsou tyto příjmy od daně osvobozeny. V ostatních případech je základem daně příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení.

     Všechny uvedené povinnosti vyplývají ze zákonů a vyhlášek. Jejich nedodržování může mít nepříjemné důsledky, a proto doporučuji všechna povinná hlášení a potvrzení archivovat pro případnou kontrolu.

Převzato od přátel ze ZO ČSV Nejdek a upraveno. Děkujeme :o).

 

Tisk článku